STUDIERETNING FOR IDRETTSFAG

Med tre år fra denne studieretningen og bestått eksamen, får du generell studiekompetanse, og du kan bl.a. søke høyere utdanning på idrettshøgskoler. Studieretningen for idrettsfag har et bredt innslag av allmenne fag, og kombinasjonen av allmenne fag og idrettsfaglig fordyping, gjør det mulig for deg å søke en rekke andre høgskoler og universiteter.


Idrettsfag Skole GK, 1. år

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Felles allmenne fag (23 timer pr. uke):
5 Engelsk
5 Matematikk
5 Naturfag
4 B-språk eller C-språk
4 Norsk
Studieretningsfag (10 timer pr. uke)
6 Aktivitetslære
4 Treningslære
Valgfag (2 timer pr. uke)

Kompetanse: Grunnlag for å søke VK1 idrettsfag, teknisk tegning (studieretning for tekniske byggfag) eller IKT driftsfag (studieretning for salg og service).

Idrettsfag Skole VK1, 2. år

Inntakskrav: GK idrettsfag.

Felles allmenne fag (11 timer pr. uke):
5 Norsk
4 B-språk eller C-språk
2 Samfunnslære
Studieretningsfag (17 timer pr. uke):
9 Aktivitetslære
3 Idrett, kultur og samfunn
3 Treningslære
2 Ledelse og instruksjon
Studieretningsfag til valg (5 timer pr. uke)*
Valgfag (2 timer pr. uke)*

Kompetanse: Grunnlag for å søke VK2 idrettsfag.
* Timene kan bli brukt til studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
eller fordypning i idrettsfag etter spesielle retningslinjer.

Idrettsfag Skole VK2, 3. år

Inntakskrav: VKl ldrettsfag

Felles allmenne fag (12 timer pr. uke):
5 Norsk
4 Nyere historie
3 Religion/etikk
Studieretningsfag (17 timer pr. uke)
8 Aktivitetslære
3 Idrett, kultur og samfunn
3 Ledelse og instruksjon
3 Treningslære
Studieretningsfag til valg (4 timer pr. uke)*
Valgfag (2 timer pr. uke)*

Kompetanse: Bestått VK2 gir generell studiekompetanse.
*Timene kan bli brukt til studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
og/eller fordypning i idrettsfag etter spesielle retningslinjer.

Mer om studieretningen indrettsfag

Studieretningen for idrettsfag gir idrettsfaglig opplæring og generell studiekompetanse, men er også et tilbud til deg som ønsker å kombinere utdanningen med toppidrett. I idrettsfag legges forholdene til rette for å utvikle prestasjonsevnene til hver enkelt elev, samtidig som idretten sees i sammenheng med bl.a. kultur, norske tur- og friluftslivstradisjoner, helse, etiske normer og verdier. Utdanningen gir deg også kunnskap og ferdigheter i ledelse. Dette gir deg grunnlag for å ha instruksjons- og lederoppgaver innenfor idrett og friluftsliv.

I aktivitetslæren skal du få erfaring med, kunnskaper om og ferdigheter i et variert utvalg av idretter, friluftsaktiviteter og en fordypningsidrett. Gjennom egenutvikling basert på planlegging og systematisk trening i fordypningsidretten, skal du erfare hvordan du kan utvikle evnene og kunnskapene dine. Standpunktkarakter blir gitt på grunnlag av en samlet vurdering, der ferdigheter gjennomføring, innsats og kunnskaper er like viktige. I treningslæren får du undervisning i forebygging av idrettsskader, hovedprinsipper for nerve- og muskelbevegelser, næringsstoff i energiomsetningen, energifrigjøring og kosthold. I faget idrett, kultur og samfunn får du kunnskap om utviklingen av idretten i Europa fra det antikke Hellas og Romerriket og fram til i dag. Det legges vekt på norsk idrett og sammenhengen mellom organisert idrett, offentlige etater og politiske organer som er sentrale i idrettsarbeidet. Videre skal du forstå hva idrett som kulturbegrep innebærer. I faget ledelse og instruksjon får du kunnskaper om planlegging av aktiviteter for barn og unge. Du skal også kunne gjøre rede for undervisningsmetoder, trygghet og motivasjon blant utøvere, og du skal kunne to ansvar som treningsleder/-instruktør.

Tilbake til forrige side