NORDPLUS-junior

[bilde fra ungdomskonferanse i Ørebro]


Gjennom stipendieprogrammet Nordplus-junior, ønsker Nordisk Ministerråd å stimulere til elev- og lærerutveksling i Norden, samt å oppmuntre til kontakt og samarbeid mellom de nordiske skolene. Formålet er bl.a. å fremme nordisk språkforståelse og fellesskapsfølelse. Målgruppen er skolelever (16 - 19 år) og deres lærere. Nordplus-junior administreres for Nordisk Ministerråd av det Svenska EU-programkontoret, og stipendier deles ut til ulike prosjekter. Videregående skoler kan søke Nordplus-junior om stipendier til elever og lærere, dekking av reiseutgifter og utgifter i forbindelse med planleggings- og initieringsarbeid.

Bjørkåsen videregående skole for hørselshemmede er blant de skoler som har benyttet seg av denne stipendieordningen. Skolen ble i 1996 kontaktet av lærere fra Tullängskolan i Örebro, og i 1997 fant den første utvekslingen sted. I 1999 og 2000 kom henholdsvis Danmark og Finland med i prosjektet, og det arbeides nå med å få også Island med. Bjørkåsen har, i tillegg til prosjektmidler fra Nordplus, benyttet midler fra eget budsjett, samt midler fra Statskonsult.Prosjektets målsettinger

I prosjektets målformuleringer er det lagt vekt på at hørselshemmet ungdom utgjør en minoritetsgruppe, og at det derfor anses som særlig viktig å utvide og styrke deres nettverk. Gjennom det nordiske utvekslingsprosjektet som nå pågår, er det etablert kontakt mellom Bjørkåsen videregående skole i Bergen, Tullängskolan i Örebro, Mikkelin Kuulovammaisten i Koulo (alm.fag) og Kuulovammaisten Ammattikoulu i Turku (yrkesfag), samt Nyborskolen i Nyborg. Deltakerne skal gjøres kjent med vertslandenes språk/tegnspråk, kultur/hørselshemmedes ungdomskultur, fritidstilbud, det videregående opplæringssystem gjennom skole/bedrift samt høyskole og universitet.Elevutveksling

Det blir vektlagt at elevene skal være så godt forberedt som mulig når de besøker skolene som deltar i utvekslingen. Som ledd i forberedelsene søker lærerne ved Bjørkåsen å integrere i sine undervisningsfag, temaer som er knyttet til prosjektet. Elevene presenterer seg selv via e-post, slik at mottakerskolene på forhånd får vite litt om de utvekslingselevene som er invitert til deres skole. I utvekslingsperioden (2 uker) gis elvene en kort orientering om skolesystemet generelt i vertslandet. Også undervisningstilbudet til hørselshemmede blir presentert, og det gis informasjon om tilbudet ved den aktuelle utvekslingsskolen. For øvrig følger elvene ordinær undervisning ved den linjen de har valgt å besøke, og de tar del i sosiale aktiviteter utenom skoletiden. Som avslutning på utvekslingen, presenterer elevene sine erfaringer for lærere og medelever ved sine respektive skoler. For å sikre kontinuiteten i samarbeidet, jobber elevene tverrfaglig innenfor temaet den utvidede skole. Her tar de i bruk webkamera og netmeating for tegnspråklig kommunikasjon, og arrangerer såkalte sanntidsmøter (online).Utveksling av pedagogisk personale

Lærerne ved Bjørkåsen har bl.a. blitt orientert om hvordan vertslandets skolesystem er bygget opp og hvordan det fungerer. De har videre fått innsikt i hvordan lærerne i mottakerlandene bruker tegnspråk i undervisningen, og hvordan undervisningsopplegget tilpasses ulike elevforutsetninger. Også overgangen skole - arbeid, samt mulighetene for hørselshemmede på arbeidsmarkedet og metoder for å få døve i arbeid, har vært sentrale temaer. To av lærerne ved skolen har hatt Nyborgskolen i Danmark som praksisplass i forbindelse med gjennomføringen av 2. avd. audiopedagogikk.Et fruktbart samarbeid

Fram til nå har ca. halvparten av elevene og 2/3 av lærerpersonalet ved Bjørkåsen deltatt i en eller annen form for utveksling. Foreløpige evalueringer viser at samarbeidet som er etablert har vært svært fruktbart, og deltagerne gir uttrykk for at de har hatt faglig og personlig utbytte av de kunnskaper og erfaringer deltagelsen i prosjektet har gitt dem. De gir også klart uttrykk for at de ønsker at samarbeidet skal fortsettes og videreutvikles. Det poengteres samtidig at grundig planlegging og forarbeid er en absolutt forutsetning for at man skal lykkes med prosjekter som dette.

Tilbake til forrige side